1. Definície

1.1. Pojmy s veľkými písmenami, ktoré sa používajú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, majú nasledujúci význam:

„Kupujúci“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá nakupuje Produkt prostredníctvom internetového obchodu Dodávateľa nachádzajúceho sa na adrese https://www.ano-health.eu/ a / alebo akejkoľvek osoby, ktorá zadáva Objednávku prostredníctvom Webovej stránky.

„Objednávka“ znamená objednávku a jej dodatky na dodanie Produktov, ktoré Kupujúci vložil a / alebo akúkoľvek písomnú dohodu Zmluvných strán o dodávke Produktov podľa okolností.

„Strany“ znamenajú, že Dodávateľ a Kupujúci a „Strana“ sa vykladajú v súlade s nimi.

„Osobné údaje“ znamenajú meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo kupujúceho a budú mať význam uvedený v európskych smerniciach o ochrane osobných údajov, ako je smernica 95/46 / ES, smernica 2002/21 / ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58 / ES z 12. júla 2002.

„Produkt“ znamená akýkoľvek produkt, ktorý je k dispozícii na predaj na Webovej stránke a ktorý Dodávateľ doručí Kupujúcemu v súlade s týmito Podmienkami.

„Kúpna zmluva“ znamená dohodu medzi Dodávateľom a Kupujúcim o dodaní Produktov v súlade s týmito Podmienkami.

„Obchodné podmienky“ znamenajú podmienky uvedené v tomto dokumente v znení zmien a doplnení dodávateľa, spolu so všetkými jeho prílohami a všetkými dokumentmi uvedenými v tomto dokumente.

„Dodávateľ“ znamená spoločnosť Anohealth ET (LTD) spoločnosť s ručením obmedzeným založenú podľa zákonov Bulharskej republiky, zapísanú pod číslom: 24288128 v obchodnom registri v Sofii, so sídlom a sídlom spoločnosti: Sofia, Nikola Voynovski 67.

„Webová stránka“ znamená webovú stránku, ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť Anohealth LTD so sídlom na adrese https://www.ano-health.eu.

  1. Všeobecné ustanovenia

2.1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z a / alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim a / alebo vzniknuté na základe a / alebo v súvislosti s používaním internetovej stránky a / alebo vznikne v súvislosti s používaním internetového obchodu Predávajúceho a / alebo v súvislosti s ním a / alebo v súvislosti s predajom Produktov na Internetovej stránke prostredníctvom internetového obchodu Dodávateľa. Internetový obchod Dodávateľa prevádzkuje a vlastní Dodávateľ a nachádza sa na Webovej stránke: https://www.ano-health.eu.

2.2. Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený s týmito Podmienkami a prijíma a zaväzuje sa dodržiavať tieto Podmienky. Akékoľvek zadanie Objednávky a / alebo potvrdenie Objednávky a / alebo zakúpenia Produktu a / alebo nákupu služieb prostredníctvom Webových stránok znamená úplné a formálne prijatie týchto Podmienok Kupujúcim a podlieha týmto podmienkam. Podmienky.

2.3. Uplatniteľnosť týchto Podmienok je výslovne vylúčená, ak Kupujúci a / alebo osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť Produkt prostredníctvom Webovej stránky, je právnickou osobou a / alebo koná v rámci obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti.

2.4. Akékoľvek odchylné ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré menia a dopĺňajú podmienky týchto Podmienok, môžu byť Zmluvnými stranami dohodnuté písomne ​​vo forme Zmluvy o predaji, inak budú neplatné. Tieto odchylné ustanovenia majú prednosť pred súčasnými Podmienkami.

2.5. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu, úpravu a / alebo zmenu týchto Podmienok podľa vlastného uváženia kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Nové ustanovenia nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke. Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré už existujú podľa podmienok platnosti predchádzajúcich všeobecných obchodných podmienok.

  1. Duševné vlastníctvo

3.1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že dizajn a grafická prezentácia Webovej stránky, akékoľvek databázy a / alebo akékoľvek prvky zverejnené na Webovej stránke môžu byť chránené zákonom o právach duševného vlastníctva. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že právo na používanie Webovej stránky je striktne obmedzené na prezeranie a / alebo dojem informácií dostupných na Webovej stránke pre jeho osobné použitie. Kupujúci nemá právo na iné práva ako tie, ktoré sú tu výslovne uvedené na vyššie uvedené prvky.

  1. Objednávanie tovaru

4.1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že prezentácia Produktov na Webovej stránke slúži len na informačné účely. Kupujúci nepodlieha žiadnym nákupným povinnostiam. Akékoľvek fotografie a / alebo ilustrácie produktov uvedených na webovej stránke nemajú zmluvnú hodnotu.

4.2. Internetová stránka obsahuje informácie týkajúce sa Produktov, Ceny a náklady na prepravu a balenie, najmä ak objednaný Produkt nemôže byť vzhľadom na svoju povahu vrátený bežným a všeobecne akceptovaným typom dodávky.

4.3. Náklady na prepravu a balenie podliehajú podmienkam uvedeným na webovej stránke.

4.4. Na kúpu Produktu si Kupujúci zvolí Produkt dostupný na Webovej stránke kliknutím na menu „Objednávka“. Objednávateľ musí na Webovú stránku zadať Objednávku vyplnením informácií týkajúcich sa:

4.4.1. objednaný Produkt,

4.4.2. spôsob platby,

4.4.3. dodacích podmienok a prepravných nákladov.

4.5. Po vyplnení Objednávky ju Kupujúci predloží Predávajúcemu. Všetky informácie poskytnuté Kupujúcim sa považujú za úplné a správne. Po prijatí Objednávky postúpi Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie Objednávky prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú Kupujúci uvedie v Objednávke a / alebo na Užívateľskom účte. Toto Potvrdenie objednávky je iba potvrdením, že Objednávateľ prijal Objednávku, ale nepotvrdzuje prijatie ponuky Kupujúceho na kúpu Produktu. Dodávateľ má právo odmietnuť Objednávku kedykoľvek do okamihu odoslania Produktov zodpovedajúcich Objednávke. Zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikne až po odoslaní Objednávky Dodávateľom.

4.6. V závislosti najmä od množstva Produktov, Ceny alebo prepravných nákladov si Dodávateľ vyhradzuje právo požadovať dodatočné potvrdenie Objednávky Kupujúcim písomne.

4.7. Nákup Produktov Kupujúcim podlieha obmedzeniam spojeným s povahou produktu.

4.8. Kupujúci berie na vedomie a akceptuje riziká spojené s prostriedkami diaľkovej komunikácie. Všetky poplatky spojené s používaním prostriedkov diaľkovej komunikácie, ako je internetové pripojenie, telefónne poplatky, znáša výlučne kupujúci a vypočíta sa na základe štandardných poplatkov. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia prostredníctvom elektronických prostriedkov zo strany Predávajúceho je považovaná za písomnú komunikáciu, ktorú môžu vyžadovať právne predpisy.

  1. Cena a platba

5.1. Cena Produktovej prehliadky na Webovej stránke zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), ale nezahŕňa prepravné náklady. Strany sa môžu dohodnúť na podmienkach, ktoré sa odchyľujú od tohto článku.

5.2. Kupujúci je povinný zaplatiť Dodávateľovi cenu objednaného Produktu spolu s nákladmi na prepravu vo výške dohodnutej Zmluvnými stranami v súlade s podmienkami uvedenými v tomto dokumente.

5.3. Dodávateľ akceptuje nasledujúce spôsoby platby ceny a súvisiacich nákladov na prepravu:

5.3.2. elektronickými prostriedkami

5.3.2.1. bankovým prevodom na účet uvedený Predávajúcim v zmluve s Kupujúcim;

5.3.2.2. prostredníctvom PayPal;

5.3.2.3. Skrill;

5.3.2.4. kreditnou alebo debetnou kartou spracovanou iným subjektom (Paypal, Skrill)

5.4. Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť Ceny Produktu a prepravné náklady. Kupujúcemu bude účtovaná Cena Produktu a súvisiace prepravné náklady uvedené v zmluve oboch zmluvných strán.

5.5. V prípade platby elektronickými prostriedkami sa Cena uhradí do 3 (piatich) kalendárnych dní od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, ktorou je okamih, keď je objednávka potvrdená predávajúcim kupujúcemu. Kupujúci hradí všetky poplatky spojené s prevodom. Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že dohodnutá suma nie je úplne pokrytá. V tomto prípade vráti predávajúci vrátenú sumu späť kupujúcemu.

5.6. Ak sa Kupujúci rozhodne zaplatiť Cenu elektronickou cestou, uvedie Kupujúci variabilný symbol platby uvedený v potvrdení Objednávky. Platba sa stáva účinnou a úplnou a Pokyn bude spracovaný po obdržaní všetkých súm týkajúcich sa Produktu zo strany Dodávateľa, ako sú Cena Produktu a súvisiace prepravné náklady.

5.7. Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať zaplatenie Ceny Produktu vopred.

5.8. Podľa platných zákonov a / alebo ak je to bežné v bežných obchodných zvyklostiach, vystaví Predávajúci faktúru na elektronickú adresu Kupujúceho. Faktúra bude vystavená až po zaplatení ceny Produktu. Za zaplatenie dane z pridanej hodnoty (DPH) zodpovedá Dodávateľ.

  1. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné, okrem iného, ​​odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru upraveného podľa želania Kupujúceho, z kúpnej zmluvy v prípade dodávky tovaru podliehajúceho rýchlemu zaniknutiu z dôvodu kúpnej zmluvy. ich povaha, ktorá bola po dodaní nezvratne zmiešaná s iným tovarom, z kúpnej zmluvy na dodanie tovaru v zapečatenom obale, ktorý spotrebiteľ odstránil z obalu az hygienických dôvodov, nemôže byť vrátená.

6.2. Kupujúci súhlasí s tým, že kvalita a účinnosť Produktu nemôže byť platným dôvodom na vrátenie alebo čiastočnú alebo úplnú náhradu. Dodávateľ si vyhradzuje právo kompenzovať nárok na náhradu škody v súvislosti so škodou spôsobenou Kupujúcim na Produktu voči nároku na vrátenie Ceny Produktu ovplyvneného právom na odstúpenie od Zmluvy.

6.3. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a požiadať o odškodnenie, ak Dodávateľ nepredložil dôkaz o zaslaní Produktu Kupujúcemu. Ak bola platba Ceny Produktu uskutočnená elektronickými prostriedkami, je Dodávateľ povinný Kupujúcemu bezodkladne vrátiť bankový účet Kupujúceho. V prípade, že platba bola vykonaná iným spôsobom, je Dodávateľ povinný uhradiť Kupujúcemu podľa voľby Predávajúceho rovnakým spôsobom, aký bol zvolený pre počiatočnú transakciu alebo na bankový účet Kupujúceho.

7. Preprava a dodávka

7.1. Ak si Kupujúci výslovne zvolí určitý druh dodávky, hoci Dodávateľ ponúkol spoločný a všeobecne prijateľný druh dodávky, ktorý by spôsobil nižšie prepravné náklady, znáša Kupujúci rozdiel v nákladoch medzi týmito dvoma druhmi dodávky a rizikom. o strate Produktu prechádza na Kupujúceho.

7.2. Ak je podľa kúpnej zmluvy miesto dodania zvolené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar prevziať pri dodaní. Ak Kupujúci Produkt nepreberie, Kupujúci nemá právo požadovať od Predávajúceho akúkoľvek náhradu. Dodávateľ má právo považovať Zmluvu za splnenú zo svojej časti. Dodávateľ si tiež vyhradzuje právo pridať Kupujúceho do zoznamu nespoľahlivých kupujúcich (ďalej len „čierna listina“), z čoho vyplýva povinnosť Kupujúceho uhradiť Kupujúcemu cenu Produktu vopred elektronickou cestou na bankový účet Klienta. predajcu.

7.3. V prípade, že z dôvodu výhradnej viny Kupujúceho je Dodávateľ povinný pristúpiť k opakovanej dodávke alebo k inému druhu dodávky, ako je uvedené v Objednávke, znáša Kupujúci náklady spojené s takýmto druhom dodávky.

7.4. Dodanie Produktu môže podliehať dodatočným podmienkam, ak ho vystaví Dodávateľ. Akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa dodania Produktu sú dostupné na Webovej stránke

7.5. V prípade dodávky mimo Európskej únie bude príjemca zodpovedný za akúkoľvek miestnu daň z predaja alebo dovozné clo, ktoré účtuje doručovateľ. Sadzby a dane stanovuje cieľová krajina. Dodávateľ nemôže niesť zodpovednosť, ak miestne colné orgány proces odložia alebo chcú zabaviť akékoľvek predmety alebo vyberať dovozné clá. Príjemca je zodpovedný za zaplatenie dane.

8. Záruka

8.1. Kupujúci berie na vedomie, že Produkty zobrazené na Webovej stránke sa nemusia presne zhodovať so skutočnými Produktmi z hľadiska imidžu, rozmeru alebo farby.

8.2. Dodávateľ zaručuje Kupujúcemu, že Produkt bude:

8.2.1. v súlade s popisom dohodnutým Zmluvnými stranami a ak sa Strany nedohodli na žiadnom opise, Produkt bude v súlade s popisom poskytnutým Predávajúcim alebo Kupujúcim alebo opisom, ktorý Kupujúci mohol primerane očakávať vzhľadom na povahu Produkt a reklama Produktu zo strany Dodávateľa;

8.2.2. je vhodný na akýkoľvek konkrétny účel, na ktorý sa výrobok rovnakého typu bežne používa, alebo na účely určené dodávateľom;

8.2.3. mať dohodnuté množstvo, kvalitu a hmotnosť uvedenú Predávajúcim;

8.3. Kupujúci po doručení zodpovedá výlučne za overenie obalu a nahlási všetky vady na dodacom liste dopravcovi Produktov a Dodávateľovi. V prípade, že je obal poškodený a / alebo je výrobok poškodený a / alebo je výrobok chybný, má kupujúci právo takýto chybný výrobok odmietnuť. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že žiadne neskoršie nároky zo strany Dodávateľa nebudú brané do úvahy.

8.4. Ak Dodávateľ súhlasí s existenciou vady, Dodávateľ má právo podľa svojej voľby uhradiť cenu Produktu alebo nahradiť chybný Produkt. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nevykoná žiadnu náhradu, ak bol Produkt použitý alebo poškodený Kupujúcim. Dôkaz o existencii latentnej chyby Kupujúci uvedie okrem prípadu, ktorý je výslovne uvedený v tomto dokumente.

8.5. Oznámenie týkajúce sa záruk zašle Kupujúci príslušnému podniku Predávajúceho za predpokladu, že bude mať charakter Produktu alebo sídlo Dodávateľa.

8.6. Dodávateľ sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v čase prevzatia Produktu Kupujúcim.

8.7. Záruka Dodávateľa je vylúčená v prípadoch vonkajších škôd Produktu alebo v prípadoch nesprávneho použitia Produktu Kupujúcim alebo v prípadoch nesúhlasného používania Produktu Kupujúcim alebo v prípadoch nedbanlivosti Dodávateľa. Kupujúci alebo v prípade nesprávnej údržby Produktu Kupujúcim alebo v prípade, že Produkt poškodí Kupujúceho.

  1. Vyššia moc

9.1. V prípade štrajkov, ťažkostí alebo iných udalostí spôsobených všeobecnými alebo mimoriadnymi podmienkami, ktoré by mohli ovplyvniť dodanie Produktov, je Dodávateľ oprávnený odložiť alebo zrušiť Objednávky. Dodávateľ nezodpovedá za žiadne udalosti, ktoré vzniknú v dôsledku udalosti, ktorá je mimo jeho primeranej kontroly.

  1. Ďalšie práva a povinnosti strán

10.1. Vlastnícke právo k Produktom prechádza na Kupujúceho po zaplatení Ceny Produktu a súvisiacich prepravných nákladov Kupujúcim.

10.2. Úrad príslušný na akékoľvek mimosúdne alternatívne riešenie sporov týkajúcich sa spotrebiteľských sporov a monitorovanie dodržiavania spotrebiteľského zákonníka č. 634/1992 o právach spotrebiteľov v znení neskorších predpisov je bulharskou komisiou na ochranu spotrebiteľa s jej ústredím. na adrese: Sofia, 1000, pl. Slaveykov N4A, poschodie 3,4,6, internetová adresa: http://www.kzp.bg

10.3. Dodávateľ prehlasuje, že získal obchodnú licenciu spoločnosti. Živnostenský úrad bude monitorovať dodržiavanie živnostenského oprávnenia spoločnosti. Bulharský orgán na ochranu údajov bude monitorovať dodržiavanie osobných údajov.

  1. Ochrana údajov

11.1. Práva a povinnosti Kupujúceho upravuje Európska smernica 95/46 / ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. a všetky vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa tieto smernice vykonávajú. Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a / alebo spracovaním a / alebo zaznamenávaním svojich Osobných údajov Predávajúcim, ako sú: meno, priezvisko, adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo a dátum narodenia.

11.2. Osobné údaje Kupujúceho sa zhromažďujú a / alebo spracúvajú a / alebo zaznamenávajú na účely vykonávania práv a povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok a / alebo Zmluvy o predaji alebo v súvislosti s nimi. Ak Kupujúci nebude namietať voči spracovaniu svojich Osobných údajov Predávajúcim, Dodávateľ má právo zhromažďovať a / alebo spracúvať a / alebo zaznamenávať Osobné údaje na účely adresovania obchodnej komunikácie Kupujúceho a iných informácií týkajúcich sa na Produkty, Stránku alebo zriadenie Dodávateľa. Používaním webovej stránky dáva Kupujúci svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov. Súhlas Kupujúceho podľa tohto článku týkajúci sa marketingových účelov je slobodný a nepovinný a neovplyvňuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

11.3. Dodávateľ má tiež právo zhromažďovať a / alebo spracúvať a / alebo zaznamenávať Osobné údaje Kupujúceho na bezpečnostné účely, rešpektovať zákonné a regulačné požiadavky a tak, aby Osobné údaje Kupujúceho mohli byť oznámené súdnym orgánom o dopyt.

11.4. Kupujúci má právo na:

11.4.1. prístup k svojim Osobným údajom;

11.4.2. namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov;

11.4.3. získavať informácie týkajúce sa jej osobných údajov;

11.4.4. upraviť alebo vymazať svoje osobné údaje.

11.5. Na tento účel môže Kupujúci uplatniť svoje práva uvedené v týchto Obchodných podmienkach kontaktovaním Dodávateľa elektronicky na adrese: service@ano-health.eu

11.6. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, že Osobné údaje, ktoré poskytol Dodávateľovi, sú presné, úplné a aktuálne, najmä v čase registrácie, na svojom Užívateľskom účte alebo v Objednávke. Každú zmenu svojich Osobných údajov Kupujúci bezodkladne oznámi Dodávateľovi. Zmluvné strany súhlasia a súhlasia s tým, že Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedodanie Objednávky, ak Kupujúci poskytne Dodávateľovi nepresné a / alebo neúplné Osobné údaje.

11.7. Dodávateľ má právo požiadať tretiu osobu, prevádzkovateľa, aby spracovala Osobné údaje Kupujúceho.

11.8. Dopravcovia Produktu majú právo na prístup k Osobným údajom podľa potreby na výkon svojich povinností dopravcov. Osobné údaje sa považujú za dôverné a zmluvné strany ich nesmú sprístupniť tretím stranám, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tomto dokumente.

11.9. Osobné údaje budú spracované predávajúcim po dobu potrebnú na vykonanie práv a povinností vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok a / alebo kúpnej zmluvy.

11.10. Osobné údaje spracováva Dodávateľ manuálne alebo pomocou elektronických prostriedkov automatickými alebo neautomatickými prostriedkami.

11.11. V prípade porušenia ustanovení týkajúcich sa osobných údajov, najmä v prípade neoprávneného prístupu k Osobným údajom, zničenia alebo úmyselného poškodenia Osobných údajov, spracovania Osobných údajov v rozpore so súkromným životom Kupujúceho alebo v Obchodnom registri. v prípade porušenia zákonných požiadaviek alebo ak spracovanie osobných údajov presahuje účel uvedený v týchto Podmienkach, môže kupujúci:


11.11.1. požadovať od dodávateľa alebo nákupcu objasnenie v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov;
11.11.2. požadovať opravu situácie.

11.12. Dodávateľ poskytne Kupujúcemu informácie o svojich Osobných údajoch. Dodávateľ môže na tento účel požiadať o odmenu, ktorá neprekročí náklady potrebné na poskytnutie takýchto informácií.

12. Informácie o predajcovi a cookies

12.1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetka komunikácia od Dodávateľa, ktorá sa vzťahuje na Webovú stránku alebo ktorá z nej vyplýva, bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu uvedenú v čase registrácie. Kupujúci súhlasí so zasielaním všetkých oznámení a / alebo informácií vrátane obchodnej komunikácie a / alebo certifikácie a / alebo vyhlásenia v každom prípade od Dodávateľa týkajúceho sa Produktov, Služieb alebo Dodávateľa na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú na adrese času registrácie.

12.2. Kupujúci súhlasí s inštaláciou a uložením cookies na svojom počítači. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré vydáva predajca na uľahčenie prehliadania internetu na webových stránkach a na prispôsobenie prezentácie webovej stránky. V prípade, že Kupujúci odmietne inštaláciu a ukladanie cookies na svojom počítači, navigácia na Webovej stránke a / alebo akékoľvek a všetky služby navrhované na Webovej stránke a / alebo interaktívne funkcie Webovej stránky môžu byť obmedzené alebo nedostupné.

13. Zodpovednosť

13.1. Celková zodpovednosť Dodávateľa za škody podľa tejto Zmluvy v žiadnom prípade a za žiadnych okolností nesmie prekročiť celkovú sumu Objednávky.

14. Oznámenia

14.1. Všetky oznámenia a informácie adresované Kupujúcemu budú zaslané na elektronickú adresu Kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Dodávateľovi akúkoľvek zmenu svojej elektronickej adresy.

15. Rozhodné právo

15.1. Tieto Obchodné podmienky a všetky práva a povinnosti vyplývajúce z predmetu týchto Podmienok alebo s nimi súvisiacim sa budú riadiť, vykladať, presadzovať a vykladať v súlade s bulharským právom. Všetky spory, súdy alebo konania týkajúce sa týchto Podmienok alebo vyplývajúce z týchto Podmienok budú predložené výhradnej jurisdikcii príslušných súdov v Sofii v Bulharsku.

16. Celá dohoda

16.1. Podmienky a akýkoľvek dokument, ktorý je výslovne uvedený v týchto Podmienkach, predstavujú úplnú zmluvu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vo vzťahu k predmetu týchto Podmienok a nahrádzajú akúkoľvek predchádzajúcu dohodu medzi Zmluvnými stranami, okrem prípadov, ak je to výslovne uvedené. tu uvedené.

17. Oddeliteľnosť

17.1. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok stanú neplatnými a / alebo nevymáhateľnými a / alebo súdmi príslušnej jurisdikcie neplatnými alebo nevymáhateľnými, takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť neovplyvní platnosť alebo vykonateľnosť druhej časti ustanovenia. alebo akékoľvek iné ustanovenia týchto Podmienok a / alebo Zmluvy o predaji. Nedotknuté ustanovenia tak zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 6. apríla 2019