1. Definicje

1.1. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

„Kupujący” oznacza każdą osobę fizyczną dokonującą zakupu Produktu za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy znajdującego się pod adresem https://www.ano-health.eu/ i/lub każdą osobę fizyczną składającą Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej.

„Zamówienie” oznacza zamówienie zakupu i jego zmiany dotyczące dostawy Produktów złożone przez Kupującego i/lub każdą pisemną umowę stron na dostawę Produktów, w zależności od przypadku.

„Strony” oznaczają Sprzedającego i Kupującego, a „Strona” będzie interpretowana odpowiednio.

„Dane osobowe” oznaczają imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu Kupującego i będą miały znaczenie określone w dyrektywach europejskich dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak dyrektywa 95/46/WE, dyrektywa 2002/21/WE oraz dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 roku.

„Produkt” oznacza każdy produkt dostępny do sprzedaży na Stronie Internetowej, który Sprzedawca dostarczy Kupującemu zgodnie z niniejszymi Warunkami.

„Umowa sprzedaży” oznacza umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym o dostawę Produktów zgodnie z niniejszymi Warunkami.

„Warunki” oznaczają warunki określone w niniejszym dokumencie, zmienianym co jakiś czas przez Sprzedawcę, wraz ze wszystkimi jego załącznikami i wszystkimi dokumentami, do których odnosi się niniejszy dokument.

„Sprzedawca” oznacza Anohealth ET (LTD) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązaną zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, zarejestrowaną pod numerem: 24288128 w Rejestrze Handlowym w Sofii, z siedzibą i centralą pod adresem: Sofia, Nikola Voynovski 67.

„Strona internetowa” oznacza stronę internetową, której właścicielem i operatorem jest Anohealth LTD, znajdującą się pod adresem https://www.ano-health.eu.

 1. Przepisy ogólne

2.1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich praw i obowiązków Stron wynikających z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i/lub wynikających z korzystania ze Strony internetowej i/lub wynikających z korzystania ze Strony internetowej i/lub wynikających z korzystania ze sklepu internetowego Sprzedawcy i/lub wynikających ze sprzedaży Produktów na Stronie internetowej za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy sprzedającego jest prowadzony i jest własnością sprzedającego i znajduje się na stronie internetowej: https://www.ano-health.eu.

2.2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami i akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Każde złożenie Zamówienia i/lub potwierdzenie Zamówienia i/lub zakupu Produktu i/lub zakupu usług za pośrednictwem Strony internetowej oznacza pełną i formalną akceptację niniejszych Warunków przez Kupującego i podlega niniejszym Warunkom.

2.3. Zastosowanie niniejszych Warunków jest wyraźnie wyłączone, jeżeli Kupujący i/lub osoba zamierzająca nabyć Produkt za pośrednictwem Strony jest osobą prawną i/lub działa w ramach działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej.

2.4. Wszelkie postanowienia uchylające lub zmieniające warunki niniejszych Warunków mogą być uzgodnione przez Strony w formie pisemnej w formie Umowy Sprzedaży, w przeciwnym razie są nieważne. Niniejsze postanowienia uchylające mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami Sprzedaży.

2.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji i/lub zmiany niniejszych warunków według własnego uznania w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Nowe postanowienia wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają praw i obowiązków już istniejących na mocy warunków obowiązywania poprzednich warunków ogólnych.

 1. Własność intelektualna

3.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że projekt i prezentacja graficzna Strony, wszelkich baz danych i/lub wszelkich elementów publikowanych na Stronie mogą być chronione prawem własności intelektualnej. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że prawo do korzystania z Serwisu jest ściśle ograniczone do przeglądania i/lub wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie na własny użytek. Kupującemu nie przysługują żadne inne prawa, niż wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, do wyżej wymienionych elementów.

 1. Zamawianie towarów

4.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że prezentacja Produktów na Stronie służy wyłącznie celom informacyjnym. Kupujący nie podlega żadnym zobowiązaniom z tytułu zakupu. Wszelkie fotografie i/lub ilustracje Produktów zamieszczone na Stronie nie mają wartości umownej.

4.2. Strona internetowa zawiera informacje dotyczące Produktów, Cen oraz kosztów wysyłki i pakowania, w szczególności, jeżeli zamówiony Produkt nie może zostać, ze względu na swój charakter, zwrócony w drodze powszechnej i ogólnie przyjętej dostawy.

4.3. Koszty wysyłki i pakowania podlegają warunkom określonym na Stronie Internetowej.

4.4. W celu zakupu Produktu, Kupujący wybiera Produkt dostępny na Stronie internetowej klikając na menu „zamówienie”. Kupujący musi złożyć Zamówienie w Serwisie internetowym poprzez wypełnienie informacji, których dotyczy:

4.4.1. zamówiony Produkt,

4.4.2. środki płatnicze,

4.4.3. warunki dostawy i koszty wysyłki.

4.5. Po wypełnieniu Zamówienia Kupujący przekaże je Sprzedawcy. Wszystkie informacje dostarczone przez Kupującego uznaje się za kompletne i poprawne. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie Zamówienia przy użyciu adresu e-mail podanego przez Kupującego w Zamówieniu i/lub na Koncie Użytkownika. Niniejsze potwierdzenie zamówienia jest jedynie potwierdzeniem, że Sprzedawca otrzymał Zamówienie, ale nie potwierdza przyjęcia oferty kupna Produktu złożonej przez Kupującego. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w dowolnym momencie do momentu wysłania Produktów odpowiadających Zamówieniu. Stosunek umowny pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostanie ukonstytuowany dopiero po wysłaniu Zamówienia przez Sprzedającego.

4.6. W zależności, w szczególności od ilości Produktów, Ceny lub kosztów wysyłki, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowego pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.

4.7. Zakup Produktów przez Kupującego podlega ograniczeniom związanym z charakterem produktu.

4.8. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje ryzyko związane ze środkami komunikacji na odległość. Wszelkie opłaty związane z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość, takie jak połączenie internetowe, opłaty telefoniczne, ponosi wyłącznie Kupujący i są obliczane na podstawie opłat standardowych. Strony uzgadniają, że wszelka komunikacja za pomocą środków elektronicznych przez Sprzedawcę jest uważana za komunikację pisemną, czego mogą wymagać przepisy prawa.

 1. Cena i płatność

5.1. Ceny Produktów prezentowane na Stronie internetowej zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług), ale nie zawierają kosztów wysyłki. Strony mogą uzgodnić warunki odbiegające od postanowień niniejszego artykułu.

5.2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu zamówiony Produkt wraz z kosztami wysyłki w wysokości uzgodnionej przez strony na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie.

5.3. Sprzedawca akceptuje następujące sposoby płatności Ceny i związane z tym koszty wysyłki:

5.3.2. drogą elektroniczną

5.3.2.1. przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Sprzedającego w umowie z Kupującym;

5.3.2.2. przez PayPal;

5.3.2.3. przez Skrill;

5.3.2.4. kartą kredytową lub debetową przetwarzaną przez inny podmiot (Paypal, Skrill).

5.4. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Produktu i kosztów wysyłki w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Kupujący zostanie obciążony Ceną Produktu i związanymi z nią kosztami wysyłki wykazanymi w umowie przez obie strony.

5.5. W przypadku płatności drogą elektroniczną, Cena zostanie zapłacona w ciągu 3 (pięciu) dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy sprzedaży, czyli od momentu potwierdzenia Kupującemu Zamówienia przez Sprzedającego. Kupujący pokryje wszystkie związane z opłatami transferowymi. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli uzgodniona kwota nie zostanie w całości pokryta. W takim przypadku sprzedający zwróci przekazaną kwotę kupującemu.

5.6. W przypadku, gdy Kupujący zdecyduje się zapłacić Cenę drogą elektroniczną, Kupujący wskaże zmienny symbol płatności określony w potwierdzeniu zamówienia. Płatność staje się skuteczna i kompletna, a Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu przez Sprzedającego wszystkich kwot związanych z Produktem, takich jak Cena Produktu i związane z tym koszty wysyłki.

5.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty Ceny Produktu z góry.

5.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i/lub jeśli jest to powszechne w normalnych praktykach handlowych, Sprzedawca wystawi fakturę na adres elektroniczny Kupującego. Faktura zostanie wystawiona dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty Ceny Produktu. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zapłatę podatku VAT (podatku od towarów i usług).

 1. Odstąpienie od umowy

6.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie ma możliwości, między innymi, odstąpienia od umowy kupna dotyczącej dostawy towarów zmodyfikowanych zgodnie z życzeniem Kupującego, od umowy kupna w przypadku dostawy towarów, które ze względu na swój charakter ulegają szybkiemu zniszczeniu, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, od umowy kupna dotyczącej dostawy towarów w szczelnie zamkniętych opakowaniach, które konsument usunął z opakowania oraz ze względów higienicznych nie mogą zostać zwrócone.

6.2. Kupujący zgadza się, że jakość i skuteczność Produktu nie może być ważnym powodem zwrotu lub częściowego lub całkowitego odszkodowania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia roszczenia odszkodowawczego dotyczącego szkody wyrządzonej przez Kupującego w odniesieniu do Produktu z roszczeniem o zwrot Ceny Produktu, którego dotyczy prawo do odstąpienia od umowy.

6.3. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania, jeżeli Sprzedawca nie przedstawił dowodu wysłania Produktu do Kupującego. Jeżeli zapłata Ceny Produktu została dokonana drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Kupującemu równowartość ceny Produktu na konto bankowe Kupującego. W przypadku, gdy płatność została dokonana w inny sposób, Sprzedawca zwróci Kupującemu, według wyboru Sprzedawcy, w taki sam sposób, jak wybrany dla początkowej transakcji lub na rachunek bankowy Kupującego.

 1. Transport i dostawa

7.1. Jeżeli Kupujący wyraźnie wybierze określony rodzaj dostawy, chociaż Sprzedawca zaoferował wspólny i ogólnie akceptowalny rodzaj dostawy, która wiązałaby się z niższymi kosztami wysyłki, Kupujący poniesie różnicę w kosztach pomiędzy tymi dwoma rodzajami dostawy, a ryzyko utraty Produktu zostanie przeniesione na Kupującego.

7.2. Jeżeli zgodnie z Umową Sprzedaży miejsce dostawy zostanie wybrane przez Kupującego w Zamówieniu, Kupujący będzie zobowiązany do odbioru Produktu w momencie dostawy. Jeżeli Kupujący nie odbierze Produktu, Kupujący nie będzie miał prawa żądać od Sprzedawcy zwrotu kosztów. Sprzedawca ma prawo uznać, że Umowa została wypełniona przez jego część. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do dodania Kupującego do listy nierzetelnych nabywców (zwanej dalej „czarną listą”), co oznacza obowiązek zapłaty Ceny Produktu z góry drogą elektroniczną na konto bankowe Sprzedającego.

7.3. Jeżeli z wyłącznej winy Kupującego, Sprzedawca musi zrealizować dostawę powtarzalną lub inny rodzaj dostawy niż wskazany w Zamówieniu, Kupujący poniesie koszty związane z takim rodzajem dostawy.

7.4. 7.4. Dostawa Produktu może podlegać dodatkowym warunkom, jeżeli została wydana przez Sprzedającego. Wszelkie inne informacje dotyczące dostawy Produktu są dostępne na Stronie Internetowej.

7.5. W przypadku dostawy poza terytorium Unii Europejskiej odbiorca jest zobowiązany do zapłaty lokalnego podatku od sprzedaży lub należności celnych przywozowych pobieranych przez kuriera. Stawki i podatki ustalane są przez kraj docelowy. Sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli lokalne władze celne opóźniają proces lub chcą przejąć jakiekolwiek przedmioty lub pobrać należności celne przywozowe. Beneficjent jest odpowiedzialny za zapłatę podatku.

 1. Gwarancja

8.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty wyświetlane na Stronie mogą nie odpowiadać dokładnie rzeczywistym Produktom pod względem obrazu, rozmiaru lub koloru.

8.2. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że Produkt będzie:

8.2.1. jest zgodny z opisem uzgodnionym przez Strony i jeśli Strony nie uzgodniły żadnego opisu, Produkt będzie zgodny z opisem podanym przez Sprzedawcę lub przez Kupującego lub opisem, którego Kupujący mógł racjonalnie oczekiwać w odniesieniu do charakteru Produktu i reklamy Produktu przez Sprzedawcę;

8.2.2. nadaje się do jakiegokolwiek szczególnego celu, do którego Produkt tego samego typu jest normalnie używany lub do celu wskazanego przez Sprzedawcę;

8.2.3. posiadać uzgodnioną ilość, jakość i wagę wskazaną przez Sprzedawcę;

8.3. W momencie dostawy Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie opakowania i zgłasza wszelkie wady na dowodzie dostawy przewoźnikowi Produktów i Sprzedawcy. W przypadku uszkodzenia opakowania i/lub uszkodzenia Produktu i/lub wadliwości Produktu, Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia wadliwego Produktu. Strony wyraźnie uzgodniły, że wszelkie późniejsze roszczenia gwarancyjne nie będą brane pod uwagę przez Sprzedawcę.

8.4. Jeżeli Sprzedawca zaakceptuje istnienie wady, ma prawo, według własnego wyboru, albo zwrócić cenę Produktu albo wymienić wadliwy Produkt. Strony ustalają, że Sprzedawca nie dokona zwrotu kosztów, jeżeli Produkt był używany lub został uszkodzony przez Kupującego. Dowód istnienia wady ukrytej zostanie przedstawiony przez Kupującego, z wyjątkiem przypadku wyraźnie określonego w niniejszym dokumencie.

8.5. Powiadomienie dotyczące gwarancji zostanie przesłane przez Kupującego do odpowiedniego zakładu Sprzedawcy, pod warunkiem, że charakter Produktu lub siedziba Sprzedawcy.

8.6. Sprzedawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wady widoczne w momencie odbioru Produktu przez Kupującego.

8.7. Gwarancja Sprzedawcy zostanie wyłączona w przypadku zewnętrznych uszkodzeń Produktu lub w przypadku niewłaściwego użytkowania Produktu przez Kupującego lub w przypadku niezgodnego użytkowania Produktu przez Kupującego lub w przypadku zaniedbania ze strony Kupującego.

 1. Siła wyższa

 

9.1. W przypadku strajków, trudności lub innych zdarzeń wynikających z ogólnych lub nadzwyczajnych warunków, które mogłyby mieć wpływ na dostawę Produktów, Sprzedawca jest upoważniony do odroczenia lub anulowania Zamówień. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikające z wydarzeń pozostających poza jego kontrolą.

 1. Inne prawa i obowiązki stron

10.1. Tytuł prawny do Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty przez Kupującego Ceny Produktu i związanych z tym kosztów wysyłki.

10.2. Organem właściwym do rozstrzygania wszelkich pozasądowych alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz monitorowania zgodności z kodeksem konsumenckim nr 634/1992 dotyczącym praw konsumentów, z późniejszymi zmianami, jest bułgarska komisja ds. ochrony konsumentów z siedzibą w Bułgarii: Sofia, 1000, pl. Slaveykov N4A, piętro 3,4,6, adres internetowy: http://www.kzp.bg

10.3. Sprzedawca oświadcza, że uzyskał licencję na prowadzenie działalności gospodarczej. Biuro Licencji Handlowych będzie monitorować przestrzeganie licencji handlowej firmy. Bułgarski organ ochrony danych będzie monitorował przestrzeganie danych osobowych.

 1. Ochrona danych

11.1. Prawa i obowiązki Kupującego są przewidziane w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz we wszelkich krajowych aktach prawnych wdrażających te dyrektywy. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i/lub przetwarzanie i/lub zapisywanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego, takich jak: imię, nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu i data urodzenia.

11.2. Dane osobowe Kupującego będą gromadzone i/lub przetwarzane i/lub rejestrowane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających lub związanych z niniejszymi Warunkami i/lub Umową Sprzedaży. Jeżeli Kupujący nie sprzeciwia się przetwarzaniu jego Danych Osobowych przez Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do gromadzenia i/lub przetwarzania i/lub zapisywania Danych Osobowych w celu zwrócenia się do Kupującego z informacją handlową i innymi informacjami dotyczącymi Produktów, Strony lub ustanowienia Sprzedającego. Korzystając z Serwisu, Kupujący wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych. Zgoda Kupującego zgodnie z niniejszym artykułem dotyczącym celów marketingowych jest bezpłatna i fakultatywna i nie narusza zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami.

11.3. Sprzedawca ma również prawo do gromadzenia i/lub przetwarzania i/lub rejestrowania danych osobowych Kupującego w celach bezpieczeństwa, do przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych oraz do przekazywania danych osobowych Kupującego organom sądowym na żądanie.

11.4. Kupujący ma do tego prawo:

11.4.1. uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych;

11.4.2. sprzeciwia się przetwarzaniu swoich Danych Osobowych;

11.4.3. uzyskać informacje dotyczące swoich Danych Osobowych;

11.4.4. zmienić lub usunąć swoje dane osobowe.

11.5. W tym celu Kupujący może skorzystać ze swoich praw, wskazanych w niniejszym Regulaminie, kontaktując się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na stronie address:service@ano-health.eu

11.6. Kupujący zobowiązuje się zapewnić, że dane osobowe, które przekazał Sprzedawcy, są dokładne, kompletne i aktualne, w szczególności w momencie rejestracji, na jego Koncie Użytkownika lub w Zamówieniu. Kupujący niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę o każdej zmianie swoich Danych Osobowych. Strony uzgadniają i akceptują, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia, jeżeli Kupujący przekaże Sprzedawcy niedokładne i/lub niekompletne Dane Osobowe.

11.7. Sprzedawca ma prawo zażądać od osoby trzeciej, administratora danych, przetwarzania Danych Osobowych Kupującego.

11.8. Przewoźnicy Produktu mają prawo dostępu do Danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przewoźnika. Dane osobowe będą traktowane jako informacje poufne i nie mogą być ujawniane przez Strony osobom trzecim, chyba że wyraźnie określono to w niniejszym dokumencie.

11.9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków i/lub umowy sprzedaży lub w związku z nimi.

11.10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę ręcznie lub za pomocą środków elektronicznych, w sposób automatyczny lub nieautomatyczny.

11.11. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących Danych Osobowych, w szczególności w przypadku nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych, zniszczenia lub celowego manipulowania Danymi Osobowymi, przetwarzania Danych Osobowych z naruszeniem życia prywatnego Kupującego lub w przypadku naruszenia wymogów ustawowych lub gdy przetwarzanie Danych Osobowych przekracza cel wskazany w niniejszym Regulaminie, Kupujący może:

11.11.1. zażądać wyjaśnień od Sprzedawcy lub podmiotu zbierającego w zakresie przetwarzania jego Danych Osobowych;

11.11.2. zażądać poprawienia sytuacji.

11.12. 11.12. Sprzedawca przekaże Kupującemu informacje dotyczące jego Danych Osobowych. W tym celu sprzedający może żądać wynagrodzenia nieprzekraczającego kosztów niezbędnych do udzielenia takich informacji.

 1. Informacje i pliki cookie sprzedającego

12.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelka komunikacja ze strony sprzedającego dotycząca lub wynikająca z korzystania z Witryny będzie wysyłana na jego adres e-mail wskazany w momencie rejestracji. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich powiadomień i/lub informacji, w tym komunikacji biznesowej i/lub certyfikacji i/lub oświadczenia w każdym przypadku od Sprzedawcy w odniesieniu do Produktów, usług lub Sprzedawcy na adres e-mail Kupującego wskazany w momencie rejestracji.

12.2. Kupujący akceptuje instalację i przechowywanie plików cookie na swoim komputerze. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które są wydawane przez Sprzedawcę w celu ułatwienia przeglądania stron internetowych na Stronie i dostosowania prezentacji Strony. W przypadku, gdy Kupujący odmówi instalacji i przechowywania plików cookie na swoim komputerze, nawigacja na Stronie i/lub wszystkie usługi proponowane na Stronie i/lub interaktywne funkcje Strony mogą być ograniczone lub niedostępne.

 1. Odpowiedzialność

13.1. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wynikające z niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu i z jakiejkolwiek przyczyny nie może przekroczyć całkowitej kwoty Zamówienia.

 1. Powiadomienia

14.1. Wszelkie zawiadomienia i informacje kierowane do Kupującego będą wysyłane na adres elektroniczny Kupującego. Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o każdej zmianie adresu elektronicznego.

 1. Obowiązujące prawo

15.1. Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające lub odnoszące się w jakikolwiek sposób do przedmiotu niniejszych Warunków będą regulowane, interpretowane, egzekwowane i interpretowane zgodnie z prawem bułgarskim. Wszelkie spory, suity lub postępowania związane lub wynikające z niniejszych Warunków będą rozpatrywane przez właściwe sądy w Sofii, w Bułgarii.

 1. Cała umowa

16.1. Warunki i wszelkie dokumenty, do których wyraźnie nawiązuje niniejszy Regulamin, stanowią całość porozumienia pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia pomiędzy stronami, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Rozdzielność

17.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest nieważne i/lub niewykonalne i/lub uznane przez właściwy sąd za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność nie ma wpływu na ważność lub wykonalność innej części tego postanowienia lub jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków i/lub umowy sprzedaży. W związku z tym postanowienia, których to nie dotyczy, pozostają w pełnej mocy i skuteczności.

Niniejsze warunki obowiązują od dnia 06 kwietnia 2019 roku.