1. Definities

1.1. In deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden met een hoofdletter aangeduide termen gebruikt, die de volgende betekenis hebben:

“Koper” betekent elke natuurlijke persoon die een Product koopt via de internetwinkel van de Verkoper op https://www.ano-health.eu/ en/of elke persoon die een Bestelling plaatst via de Website.

Onder “Bestelling” wordt verstaan de inkooporder en de wijzigingen daarvan voor de levering van door Koper geplaatste Producten en/of enige schriftelijke overeenkomst tussen Partijen voor de levering van Producten, al naar gelang het geval.

“Partijen” betekent de Verkoper en de Koper en “Partij” zullen dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

“Persoonsgegevens” betekent de naam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer van de Koper en heeft de betekenis zoals bepaald in de Europese Richtlijnen betreffende de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Richtlijn 95/46/EG, de Richtlijn 2002/21/EG en de Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002.

“Product” betekent elk product dat beschikbaar is voor verkoop op de Website en dat door de Verkoper aan de Koper wordt geleverd overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

“Verkoopovereenkomst” betekent de overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper voor de levering van de Producten in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

“Voorwaarden” betekent de voorwaarden zoals uiteengezet in dit document zoals van tijd tot tijd gewijzigd door de Verkoper, samen met alle bijlagen en alle documenten waarnaar in dit document wordt verwezen.

“Verkoper” betekent Anohealth ET (LTD) een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de wetten van de Bulgaarse Republiek, geregistreerd onder het nummer: 24288128 in het handelsregister in Sofia, met haar statutaire zetel en hoofdkantoor te Sofia: Sofia, Nikola Voynovski 67.

“Website” betekent de website die eigendom is van en beheerd wordt door Anohealth LTD en die zich bevindt op https://www.ano-health.eu.

 1. Algemene bepalingen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechten en verplichtingen van Partijen die voortvloeien uit en/of verband houden met de tussen Verkoper en Koper gesloten Koopovereenkomst en/of die voortvloeien uit en/of verband houden met het gebruik van de Website en/of die voortvloeien uit en/of verband houden met het gebruik van de internetwinkel van Verkoper en/of die voortvloeien uit en/of verband houden met de verkoop van de Producten op de internetsite van Verkoper via de internetwinkel van Verkoper. De internetwinkel van Verkoper wordt door Verkoper geëxploiteerd en is eigendom van Verkoper en bevindt zich op de Website: https://www.ano-health.eu.

2.2. Koper verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt en verbindt zich ertoe deze voorwaarden na te leven. Het plaatsen van een Bestelling en/of een bevestiging van een Bestelling en/of de aankoop van een Product en/of de aankoop van een Product en/of de aankoop van diensten via de Website impliceert de volledige en formele aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Koper en is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

2.3. De toepasselijkheid van deze Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten indien de Koper en/of de persoon die van plan is een Product via de Website te kopen een rechtspersoon is en/of handelt in de uitoefening van een handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit.

2.4. Afwijkende bepalingen of bepalingen tot wijziging van deze voorwaarden kunnen door Partijen schriftelijk in de vorm van een Koopovereenkomst worden overeengekomen, zoniet zijn deze van nul en gener waarde. Deze afwijkende bepalingen hebben voorrang op deze voorwaarden.

2.5. Verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te wijzigen en/of aan te passen. De nieuwe bepalingen treden in werking vanaf de datum van publicatie op de Website. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die reeds bestaan in het kader van de geldigheid van de vorige algemene voorwaarden.

 1. Intellectueel eigendom

3.1. De Koper erkent en aanvaardt dat het ontwerp en de grafische presentatie van de Website, eventuele databases en/of elementen die op de Website worden gepubliceerd, beschermd kunnen worden door de wet op de intellectuele eigendomsrechten. De Koper erkent en aanvaardt dat het recht om de Website te gebruiken strikt beperkt is tot het bekijken en/of de indruk van de op de Website beschikbare informatie voor persoonlijk gebruik. De Koper kan geen andere rechten doen gelden dan die welke uitdrukkelijk in dit document zijn vermeld op de hierboven vermelde elementen.

 1. Bestellen van goederen

4.1. De Koper erkent en aanvaardt dat de presentatie van de Producten op de Website uitsluitend ter informatie dient. De Koper is niet onderworpen aan enige aankoopverplichting. Eventuele foto’s en/of illustraties van de Producten op de Website hebben geen contractuele waarde.

4.2. De Website bevat informatie met betrekking tot de Producten, de Prijzen en de verzend- en verpakkingskosten, in het bijzonder indien het bestelde Product door zijn aard niet kan worden geretourneerd volgens de gebruikelijke en algemeen aanvaarde leveringswijze.

4.3. De verzend- en verpakkingskosten zijn onderhevig aan de voorwaarden zoals vermeld op de Website.

4.4. Om een Product te kopen, selecteert de Koper het Product dat beschikbaar is op de Website door te klikken op het menu “Bestellen”. De Koper dient een Bestelling op de Website te plaatsen door het invullen van de informatie betreffende:

4.4.1. het bestelde Product,

4.4.2. de wijze van betaling,

4.4.3. de leveringsvoorwaarden en verzendkosten.

4.5. Zodra de Bestelling is ingevuld, zal Koper deze aan Verkoper overhandigen. Alle door Koper verstrekte informatie wordt geacht volledig en juist te zijn. Na ontvangst van de Bestelling zal Verkoper de bevestiging van de Bestelling aan Koper overmaken op het door Koper in de Bestelling en/of in de Gebruikersaccount opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is een loutere erkenning dat de Verkoper de Bestelling heeft ontvangen, maar bevestigt niet de aanvaarding van het aanbod van de Koper om het Product te kopen. De Verkoper heeft het recht om de Bestelling te allen tijde te weigeren tot het moment dat de Producten die overeenstemmen met de Bestelling zijn verzonden. De contractuele relatie tussen de Koper en de Verkoper komt pas tot stand op het moment dat de Verkoper de Bestelling verzendt.

4.6 Afhankelijk van met name de hoeveelheid Producten, de Prijs of de verzendkosten, behoudt de Verkoper zich het recht voor om aanvullende schriftelijke bevestiging van de Bestelling door de Koper te vragen.

4.7. De aankoop van de Producten door Koper is onderworpen aan de beperkingen die verband houden met de aard van het product.

4.8. Koper erkent en aanvaardt de risico’s die inherent zijn aan het middel van communicatie op afstand. Eventuele vergoedingen in verband met het gebruik van de communicatiemiddelen op afstand, zoals internetverbinding, telefoonkosten, zijn uitsluitend voor rekening van Koper en worden berekend op basis van de standaardvergoedingen. De partijen komen overeen dat elke elektronische communicatie van de verkoper wordt verondersteld een schriftelijke communicatie te zijn, zoals de wettelijke bepalingen kunnen vereisen.

 1. Prijs en betaling

5.1. De Prijs van het Product op de Website is inclusief BTW (BTW), maar exclusief de verzendkosten. Partijen kunnen de voorwaarden overeenkomen die afwijken van dit artikel.

5.2. Koper zal aan Verkoper de Prijs van het bestelde Product betalen samen met de verzendkosten ten belope van het bedrag zoals overeengekomen tussen Partijen onder de voorwaarden zoals beschreven in dit artikel.

5.3. Verkoper aanvaardt de volgende wijzen van betaling van de Prijs en de daaraan verbonden verzendkosten:

5.3.2. langs elektronische weg

5.3.2.1. door overschrijving op de door Verkoper in de overeenkomst met Koper aangegeven rekening;

5.3.2.2. door PayPal;

5.3.2.3. door Skrill;

5.3.2.4. met een krediet- of debetkaart die door een andere entiteit (Paypal, Skrill) wordt verwerkt.

5.4. De Verkoper heeft het recht om de Prijzen van het Product en de verzendkosten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De Koper zal de Prijs van het Product en de daaraan verbonden verzendkosten die in de overeenkomst door beide partijen worden vermeld, in rekening worden gebracht.

5.5. In geval van elektronische betaling zal de Prijs worden betaald binnen 3 (vijf) kalenderdagen na het sluiten van de Koopovereenkomst, zijnde het moment waarop de Bestelling door de Verkoper aan de Koper wordt bevestigd. De koper zal alle kosten die verbonden zijn aan de overdrachtskosten voor zijn rekening nemen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren indien het overeengekomen bedrag niet volledig gedekt is. In dat geval zal de verkoper het overgedragen bedrag terugbetalen aan de koper.

5.6. Indien Koper ervoor kiest om de Prijs langs elektronische weg te betalen, dient Koper het variabele betalingssymbool zoals vermeld in de Orderbevestiging aan te geven. De betaling wordt effectief en volledig en de Bestelling wordt verwerkt na ontvangst door de Verkoper van alle bedragen die betrekking hebben op het Product, zoals de Prijs van het Product en de bijbehorende verzendkosten.

5.7. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de betaling van de Prijs van het Product vooraf te eisen.

5.8. Volgens de toepasselijke wetgeving en/of indien dit gebruikelijk is in de normale handelspraktijken, zal de Verkoper een factuur uitreiken aan het elektronische adres van de Koper. De factuur zal pas worden uitgereikt na integrale betaling van de Prijs van het Product. De Verkoper is verantwoordelijk voor de betaling van de BTW (Toegevoegde Waardebelasting).

 1. Beëindiging van de overeenkomst

6.1. De Koper erkent dat het onder meer niet mogelijk is om zich terug te trekken uit het Aankoopcontract met betrekking tot de levering van goederen die gewijzigd zijn volgens de wens van de Koper, uit het Aankoopcontract in geval van de levering van goederen die door hun aard snel vergaan en die na levering onomkeerbaar vermengd zijn met andere goederen, uit het Aankoopcontract voor de levering van goederen in een verzegelde verpakking die door de Consument uit de verpakking verwijderd zijn en die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen.

6.2. De Koper gaat ermee akkoord dat de kwaliteit en doeltreffendheid van het Product geen geldige reden kan zijn voor terugzending of gedeeltelijke of volledige schadevergoeding. Verkoper behoudt zich het recht voor om de schadeclaim met betrekking tot de door Koper op het Product veroorzaakte schade te verrekenen met de vordering tot terugbetaling van de Prijs van het Product waarop het herroepingsrecht van toepassing is.

6.3. Koper heeft het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst en een schadevergoeding te eisen indien Verkoper niet het bewijs heeft geleverd dat hij het Product aan Koper heeft verzonden. Indien de betaling van de Prijs van het Product langs elektronische weg heeft plaatsgevonden, zal de Verkoper de Koper onverwijld terugbetalen op de bankrekening van de Koper. In geval de betaling op een andere manier werd uitgevoerd, zal de Verkoper de Koper, naar keuze van de Verkoper, terugbetalen op dezelfde wijze als gekozen voor de oorspronkelijke transactie of op de bankrekening van de Koper.

 1. Transport en levering

7.1. Indien Koper uitdrukkelijk voor een bepaalde wijze van levering kiest, hoewel Verkoper een gemeenschappelijke en algemeen aanvaardbare wijze van levering heeft aangeboden die lagere verzendkosten met zich mee zou hebben gebracht, zal Koper het verschil in de kosten tussen deze twee wijzen van levering voor haar rekening nemen en zal het risico van verlies van het Product op Koper worden afgewenteld.

7.2. Indien volgens de Koopovereenkomst de plaats van levering door de Koper in de Bestelling wordt gekozen, is de Koper verplicht om het Product bij levering over te nemen. Indien de Koper nalaat het Product over te nemen, heeft de Koper niet het recht om enige terugbetaling door de Verkoper te vragen. De Verkoper heeft het recht om de Overeenkomst als door hem uitgevoerd te beschouwen. De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de Koper toe te voegen aan de lijst van onbetrouwbare kopers (hierna “zwarte lijst” genoemd), wat de verplichting van de Kopers inhoudt om de Prijs van het Product vooraf via elektronische weg te betalen op de bankrekening van de Verkoper.

7.3. Indien de Verkoper door de exclusieve fout van de Koper moet overgaan tot een herhalende levering of een ander soort levering dan aangegeven in de Bestelling, zal de Koper de kosten verbonden aan een dergelijke levering ten laste van de Verkoper nemen.

7.4. De levering van het Product kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden indien deze door Verkoper worden verstrekt. Alle andere informatie met betrekking tot de levering van het Product is beschikbaar op de Website.

7.5. Bij levering buiten de Europese Unie is de ontvanger aansprakelijk voor eventuele lokale omzetbelasting of invoerrechten die door de koerierdienst in rekening worden gebracht. Tarieven en belastingen worden bepaald door het land van bestemming. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de lokale douaneautoriteiten het proces vertragen of beslag willen leggen op de artikelen of invoerrechten willen innen. De begunstigde is verantwoordelijk voor het betalen van de belasting.

 1. Garantie

8.1. De Koper erkent dat de Producten die op de Website worden getoond mogelijk niet exact overeenkomen met de werkelijke Producten in termen van beeld, afmeting of kleur.

8.2. De Verkoper garandeert aan de Koper dat het Product zal overeenstemmen met de werkelijke Producten in termen van beeld, afmetingen of kleur:

8.2.1. voldoen aan de door Partijen overeengekomen beschrijving en indien Partijen geen beschrijving zijn overeengekomen, zal het Product voldoen aan de door Verkoper of Koper gegeven beschrijving of aan de beschrijving die Koper op grond van de aard van het Product en de reclame voor het Product door Verkoper redelijkerwijs had kunnen verwachten;

8.2.2. geschikt is voor een bepaald doel waarvoor het Product van hetzelfde type gewoonlijk wordt gebruikt of voor het door Verkoper aangegeven doel;

8.2.3. de overeengekomen hoeveelheid, kwaliteit en het door Verkoper aangegeven gewicht te hebben;

8.3 Koper is bij levering als enige verantwoordelijk voor het controleren van de verpakking en zal eventuele gebreken op de afleverbon melden aan de vervoerder van de Producten en aan Verkoper. In het geval dat de verpakking gebroken is en/of het Product beschadigd is en/of het Product defect is, heeft Koper het recht om dit defecte Product te weigeren. Partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat eventuele latere garantieaanspraken door Verkoper niet in aanmerking zullen worden genomen.

8.4. Indien Verkoper het bestaan van het gebrek aanvaardt, heeft Verkoper het recht om, naar eigen keuze, ofwel de Prijs van het Product te vergoeden, ofwel het defecte Product te vervangen. Partijen komen overeen dat geen terugbetaling door Verkoper zal plaatsvinden indien het Product door Koper is gebruikt of beschadigd. Het bewijs van het bestaan van het verborgen gebrek wordt geleverd door de Koper, behalve in het geval zoals uitdrukkelijk vermeld in dit document.

8.5. De kennisgeving met betrekking tot de garanties zal door de Koper worden verzonden naar de betreffende vestiging van de Verkoper, mits de aard van het Product of het hoofdkantoor van de Verkoper in acht wordt genomen.

8.6. Verkoper wijst alle aansprakelijkheid af voor de gebreken die zichtbaar zijn op het moment van overname van het Product door Koper.

8.7. De garantie van de Verkoper is uitgesloten in geval van externe schade aan het Product of in geval van verkeerd gebruik van het Product door de Koper of in geval van niet-conform gebruik van het Product door de Koper of in geval van nalatigheid van de Koper.

 1. Overmacht

9.1. In geval van stakingen, moeilijkheden of andere gebeurtenissen als gevolg van algemene of buitengewone omstandigheden die van invloed zouden zijn op de levering van de Producten, is Verkoper bevoegd de Bestellingen uit te stellen of te annuleren. Verkoper is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die het gevolg zijn van een gebeurtenis buiten zijn redelijke controle.

 1. Overige rechten en verplichtingen van partijen

10.1. De eigendom van de Producten gaat over op de Koper na betaling door de Koper van de Prijs van het Product en de daaraan verbonden verzendkosten.

10.2. De bevoegde instantie voor het buitengerechtelijk beslechten van alternatieve geschillen met betrekking tot consumentengeschillen en het toezicht op de naleving van het consumentenwetboek 634/1992 met betrekking tot de consumentenrechten, zoals gewijzigd, is de Bulgaarse commissie voor de bescherming van de consumentenbelangen, gevestigd te Bulgarije: Sofia, 1000, pl. Slaveykov N4A, verdieping 3,4,6, internetadres: http://www.kzp.bg

10.3. De verkoper verklaart de bedrijfsvergunning van het bedrijf te hebben verkregen. De Trade Licensing Office zal toezien op het respect voor de bedrijfsvergunning van het bedrijf. De Bulgaarse gegevensbeschermingsautoriteit ziet toe op de naleving van de persoonsgegevens.

 1. Gegevensbescherming

11.1. De rechten en plichten van de koper zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsmede in de nationale wetgeving ter uitvoering van deze richtlijnen. De Koper geeft zijn toestemming voor het verzamelen en/of verwerken en/of registreren van zijn Persoonsgegevens door de Verkoper, zoals: naam, achternaam, adres, identificatienummer, fiscaal identificatienummer, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.

11.2. De Persoonsgegevens van de Koper worden verzameld en/of verwerkt en/of vastgelegd ten behoeve van de uitvoering van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en/of de Koopovereenkomst. Indien Koper geen bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens door Verkoper, heeft Verkoper het recht de Persoonsgegevens te verzamelen en/of te verwerken en/of vast te leggen ten behoeve van commerciële communicatie en andere informatie met betrekking tot de Producten, de Site of de oprichting van Verkoper. Door gebruik te maken van de Website geeft de Koper uitdrukkelijk zijn toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens. De toestemming van de Koper overeenkomstig dit artikel met betrekking tot de marketingdoeleinden is gratis en facultatief en doet geen afbreuk aan de totstandkoming van de Koopovereenkomst tussen de Partijen.

11.3. Verkoper heeft tevens het recht om de Persoonsgegevens van Koper te verzamelen en/of te verwerken en/of vast te leggen uit veiligheidsoverwegingen, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire vereisten en zodat de Persoonsgegevens van Koper op verzoek aan de gerechtelijke autoriteiten kunnen worden meegedeeld.

11.4. Koper heeft het recht om:

11.4.1. toegang te krijgen tot zijn Persoonsgegevens;

11.4.2. bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens;

11.4.3. informatie te verkrijgen met betrekking tot haar Persoonsgegevens;

11.4.4. zijn Persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.

11.5. Koper kan daartoe gebruik maken van de rechten die Koper in deze voorwaarden zijn aangegeven door langs elektronische weg contact op te nemen met Verkoper via de website address:service@ano-health.eu

11.6. Koper verplicht zich ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die hij aan Verkoper heeft verstrekt juist, volledig en actueel zijn, in het bijzonder op het moment van registratie, in zijn Gebruikersaccount of in de Order. Koper zal elke wijziging in zijn Persoonsgegevens onverwijld aan Verkoper meedelen. Partijen komen overeen en aanvaarden dat de Verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet leveren van de Bestelling indien de Koper onjuiste en/of onvolledige Persoonsgegevens aan de Verkoper verstrekt.

11.7. Verkoper heeft het recht om een derde, de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens van Koper te verzoeken deze te verwerken.

11.8. De dragers van het Product hebben het recht om toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken als dragers. De Persoonsgegevens worden beschouwd als vertrouwelijke informatie en mogen door Partijen niet aan derden worden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

11.9. De Persoonsgegevens worden door Verkoper verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en/of de Verkoopovereenkomst uit te voeren.

11.10. De Persoonsgegevens zullen door Verkoper handmatig of met behulp van elektronische middelen, al dan niet automatisch, worden verwerkt door Verkoper.

11.11. In geval van schending van de bepalingen met betrekking tot de Persoonsgegevens, in het bijzonder in geval van ongeoorloofde toegang tot de Persoonsgegevens, vernietiging of opzettelijke manipulatie van de Persoonsgegevens, verwerking van de Persoonsgegevens in strijd met de persoonlijke levenssfeer van de Koper of in geval van schending van de wettelijke voorschriften of indien de verwerking van de Persoonsgegevens het doel, zoals aangegeven in deze Algemene Voorwaarden, overstijgt, kan de Koper:

11.11.1. de Verkoper of de verzamelaar om opheldering vragen over de verwerking van zijn Persoonsgegevens;

11.11.2. herstel van de situatie te eisen.

11.12. Verkoper zal Koper de informatie met betrekking tot zijn Persoonsgegevens aan Koper verstrekken. Verkoper kan daartoe een vergoeding vragen die niet hoger is dan de kosten die nodig zijn om dergelijke informatie te verstrekken.

 1. Informatie en cookies van Verkoper

12.1. Koper erkent en aanvaardt dat alle communicatie van Verkoper met betrekking tot of voortvloeiend uit het gebruik van de Website zal worden verzonden naar zijn e-mailadres zoals aangegeven op het moment van registratie. Koper aanvaardt alle mededelingen en/of informatie inclusief zakelijke communicatie en/of certificatie en/of verklaring en/of verklaring in ieder geval van Verkoper met betrekking tot de Producten, de diensten of Verkoper te ontvangen op het e-mail adres van Koper zoals aangegeven op het moment van registratie.

12.2. Koper aanvaardt de installatie en de opslag van cookies op zijn computer. De cookies zijn kleine tekstbestanden die door Verkoper worden verstrekt om het surfen op de Website te vergemakkelijken en om de presentatie van de Website aan te passen aan de wensen van de klant. In het geval dat Koper de installatie en het opslaan van cookies op zijn computer weigert, kan de navigatie op de Website en/of alle op de Website aangeboden diensten en/of interactieve kenmerken van de Website beperkt of niet beschikbaar zijn.

 1. Aansprakelijkheid

13.1. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade uit hoofde van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook en op welke grond dan ook, het totale bedrag van de Bestelling overschrijden.

 1. Kennisgevingen

14.1. Alle aan Afnemer gerichte mededelingen en informatie zullen aan het elektronische adres van Afnemer worden verzonden. Koper verbindt zich ertoe om Verkoper onverwijld in kennis te stellen van elke wijziging van zijn elektronisch adres.

 1. Toepasselijk recht

15.1. Deze Algemene Voorwaarden en alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het onderwerp van deze Algemene Voorwaarden zullen worden beheerst, geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de Bulgaarse wetgeving. Elk geschil, suite of procedure met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in Sofia, Bulgarije.

 1. Gehele overeenkomst

16.1. De voorwaarden en enig document waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden en treden in de plaats van enige eerdere overeenkomst tussen Partijen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze voorwaarden.

 1. Scheidbaarheid

17.1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt gemaakt en/of door de bevoegde rechter ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen afbreuk doen aan de geldigheid of afdwingbaarheid van het andere deel van de bepaling of enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de Verkoopovereenkomst. De ongewijzigde bepalingen blijven dus volledig van kracht en van kracht.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 06 april 2019.