1. Definice

1.1. Pojmy aktivované v těchto Všeobecných obchodních podmínkách mají následující význam:

„Kupujícím“ se rozumí jakákoli fyzická osoba, která kupuje Produkt prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na adrese https://www.ano-health.eu/ a / nebo jakékoli osoby, která zadává Objednávku prostřednictvím Webové stránky.

„Objednávkou“ se rozumí objednávka a její dodatky k dodávce Produktů, které Kupující vložil, a / nebo jakákoli písemná dohoda o dodávkách Produktů.

„Smluvními stranami“ se rozumí Prodávající a Kupující a „Strana“ bude vykládána odpovídajícím způsobem.

„Osobními údaji“ se rozumí jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo Kupujícího a význam stanovených v evropských směrnicích o ochraně osobních údajů, jako je směrnice 95/46 / ES, směrnice 2002 / 21 / ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58 / ES ze dne 12. července 2002.

„Produktem“ se rozumí jakýkoli produkt, který je k dispozici k prodeji na Webových stránkách a který má Kupující podle těchto Obchodních podmínek dodat.

„Kupní smlouva“ znamená smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím o dodávkách Produktů v souladu s těmito Podmínkami.

„Smluvními podmínkami“ se rozumějí podmínky stanovené v tomto dokumentu ve znění pozdějších předpisů prodávajícím, spolu se všemi jeho přílohami a všemi dokumenty uvedenými v tomto dokumentu.

„Prodávajícím“ se rozumí společnost Anohealth ET (LTD) a společnost s ručením omezeným, zapsaná podle právních předpisů Bulharské republiky, zapsaná pod číslem: 24288128 v obchodním rejstříku v Sofii, se sídlem v sídle společnosti: Sofia, Nikola Voynovski 67 .

„Webové stránky“ znamenají webové stránky, které vlastní a provozuje společnost Anohealth LTD na adrese https://www.ano-health.eu.

2. Obecná ustanovení

2.1. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na všechna práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a / nebo v souvislosti s ní a / nebo v souvislosti s používáním internetových stránek a / nebo s využitím internetového obchodu. prodávajícího a / nebo v souvislosti s připojením produktů internetu na internet prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod dodavatele je ve vlastnictví a ve vlastnictví prodávajícího a nachází se na webových stránkách: https://www.ano-health.eu.

2.2. Kupující prohlašuje, že byl seznámen s těmito Podmínkami a souhlasí s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi. Jakákoliv Objednávka a / nebo Objednávka Objednávky a / nebo Nákup Produktu a / nebo zakoupení Služeb prostřednictvím Webové stránky předpokládá úplné a formální přijetí těchto Podmínek Kupujícím a podléhá těmto podmínkám. Pravidla a podmínky.

2.3. Použitelnost těchto Podmínek je výslovně vyloučena, pokud je Kupující a / nebo osoba, která má v úmyslu zakoupit Produkt prostřednictvím Webové stránky, právnickou osobou a / nebo obchodním nebo obchodním kurzem.

2.4. Jakákoli odchylná ustanovení nebo ustanovení těchto Podmínek mohou být Stranami písemně sjednána v Kupní smlouvě, jinak budou neplatná. Tyto odchylky budou převedeny do těchto Podmínek.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění tyto podmínky měnit, upravovat a / nebo měnit. Nová ustanovení nabývají účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena práva a povinnosti již existující podle podmínek předchozích Všeobecných obchodních podmínek.

3. Duševní vlastnictví

3.1. Kupující bere na vědomí a souhlasí s návrhem a prezentací Webové stránky, která je zveřejněna na Webových stránkách jakýmkoli zákonem o právech duševního vlastnictví. Kupující bere na vědomí a přijímá webové stránky webu, které jsou omezeny na prohlížení a / nebo dojem z osobního použití stránek. Kupující nemá právo na jiná práva než ta, která jsou zde výslovně uvedena.

4. Objednání zboží

4.1. Kupující bere na vědomí a přijímá prezentaci Produktů na Webových stránkách pouze pro informační účely. Kupující nepodléhá žádným nákupním povinnostem. Fotografie a produkty Webová stránka webových stránek Webové stránky

4.2. Webové stránky obsahují informace o produktech, ceně a přepravě a balení, zejména pokud produkt není vzhledem ke své povaze vrácen běžným a obecně přijímaným typem dodávky.

4.3. Náklady na přepravu a balení podléhají podmínkám uvedeným na webových stránkách.

4.4. K zakoupení Produktu si Kupující vybere Produkt, který je k dispozici na Webové stránce, kliknutím na menu „Objednávka“. Kupující je povinen vystavit Objednávku na Webových stránkách vyplněním informací týkajících se:

4.4.1. objednaný Produkt,

4.4.2. platební prostředek,

4.4.3. dodací podmínky a přepravní náklady.

4.5. Jakmile je Objednávka vyplněna, Kupující ji předloží Prodávajícímu. Všechny informace poskytnuté Kupujícím jsou považovány za úplné a správné. Po obdržení Objednávky postoupí Prodávající Kupujícímu potvrzení Objednávky prostřednictvím e-mailové adresy, kterou Kupující uvedl v Objednávce a / nebo na Uživatelském účtu. Toto potvrzení objednávky je pouhým potvrzením, že Dodavatel obdržel Objednávku, ale nepotvrzuje přijetí nabídky Kupujícího ke koupi Produktu. Prodávající má právo odmítnout Objednávku kdykoliv do okamžiku odeslání Produktů odpovídající Objednávce. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniká pouze po odeslání Objednávky Prodávajícím.

4.6. V závislosti zejména na množství Produktů, Cena nebo přepravní náklady si Prodávající vyhrazuje právo požadovat dodatečné potvrzení Objednávky Kupujícím písemně.

4.7. Nákup Produktů Kupujícím podléhá omezením souvisejícím s povahou produktu.

4.8. Kupující bere na vědomí a přijímá rizika spojená s prostředky komunikace na dálku. Veškeré poplatky spojené s používáním prostředků komunikace na dálku, jako je připojení k internetu, telefonní poplatky, nese výlučně kupující a vypočítává se na základě standardních poplatků. Smluvní strany se dohodly, že jakákoli komunikace ze strany prodávajícího elektronickými prostředky se považuje za písemné sdělení, které může právní úprava vyžadovat.

5. Cena a platba

5.1. Cena Produktové výstavy na Webové stránce zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH), ale bez nákladů na dopravu. Strany se mohou dohodnout na podmínkách odchylujících se od tohoto článku.

5.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu objednaného výrobku spolu s náklady na přepravu ve výši, na které se strany dohodly za podmínek zde popsaných.

5.3. Dodavatel akceptuje následující způsoby platby ceny a souvisejících nákladů na dopravu:

5.3.2. elektronickými prostředky

5.3.2.1. bankovním převodem na účet uvedený Prodávajícím ve smlouvě s Kupujícím;

5.3.2.2. PayPal;

5.3.2.3. Skrill;

5.3.2.4. kreditní nebo debetní kartou zpracovanou jinou osobou (Paypal, Skrill)

5.4. Prodávající je oprávněn kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit ceny Produktu a přepravní náklady. Kupující je povinen uhradit cenu Produktu a související náklady na přepravu uvedené ve smlouvě oběma Smluvními stranami.

5.5. V případě platby elektronickou cestou bude Cena zaplacena do 3 (pěti) kalendářních dnů od okamžiku uzavření kupní smlouvy, která je okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s převodem. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud není sjednaná částka zcela pokryta. V tomto případě prodávající uhradí převedenou částku zpět kupujícímu.

5.6. Pokud se Kupující rozhodne zaplatit cenu elektronickou cestou, uvede Kupující variabilní symbol platby uvedený v potvrzení objednávky. Platba nabývá účinnosti a úplnosti a Objednávka bude zpracována po obdržení všech částek vztahujících se k Produktu Prodávajícímu, jako je Cena Produktu a související přepravní náklady.

5.7. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu Ceny Produktu předem.

5.8. V souladu s platnými zákony a / nebo je-li to běžné v běžných obchodních zvyklostech, vystaví Prodávající fakturu na elektronickou adresu Kupujícího. Faktura bude vystavena pouze po zaplacení ceny Produktu. Prodávající odpovídá za zaplacení daně z přidané hodnoty (DPH).

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že není možné mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit, pokud jde o dodání zboží upraveného podle přání kupujícího, od kupní smlouvy v případě dodání zboží podléhajícího rychlému zaniknutí z důvodu kupní smlouvy. Jejich povaha, která byla po dodání nevratně smíchána s jiným zbožím, z kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, který spotřebitel z obalu odstranil a z hygienických důvodů, nemůže být vrácena.

6.2. Kupující souhlasí s tím, že kvalita a účinnost Produktu nemůže být platným důvodem pro vrácení nebo částečnou nebo úplnou náhradu. Prodávající si vyhrazuje právo započítat nárok na náhradu škody z titulu škody způsobené Kupujícím na Produktu proti nároku na vrácení Ceny Produktu, kterého se týká právo na odstoupení od Smlouvy.

6.3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy a požádat o odškodnění, pokud prodávající nepředloží důkaz o odeslání výrobku kupujícímu. V případě, že platba Ceny Produktu proběhla elektronicky, prodávající je povinen Kupujícímu bez zbytečného odkladu vrátit na bankovní účet Kupujícího. V případě, že platba byla provedena jiným způsobem, prodávající uhradí kupujícímu na základě volby prodávajícího způsobem zvoleným pro počáteční transakci nebo na bankovní účet kupujícího.

7. Přeprava a dodávka

7.1. Pokud si Kupující výslovně zvolí určitý druh dodávky, přestože prodávající nabídl společný a obecně přijatelný druh dodávky, který by znamenal nižší přepravní náklady, nese Kupující rozdíl v nákladech mezi těmito dvěma typy dodávek a rizikem. Ztráty Produktu přechází na Kupujícího.

7.2. Pokud je dle kupní smlouvy místo dodání vybráno kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít výrobek při dodání. Pokud Kupující nepřevezme Produkt, Kupující nemá právo požadovat vrácení Prodávajícím. Prodávající je oprávněn považovat Smlouvu za splněnou z jeho strany. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo doplnit kupujícího do seznamu nespolehlivých kupujících (dále jen „černá listina“), což znamená povinnost kupujícího uhradit cenu výrobku předem elektronickou cestou na bankovní účet kupujícího. Prodejce.

7.3. V případě, že z důvodu výlučné viny kupujícího musí prodávající přistoupit k opakované dodávce nebo k jinému typu dodávky, než je uvedeno v objednávce, nese kupující náklady spojené s tímto druhem dodávky.

7.4. Dodání Produktu může podléhat dodatečným podmínkám, pokud je vydá Prodávající. Veškeré další informace týkající se dodání Produktu jsou k dispozici na Webových stránkách

7.5. V případě dodání mimo Evropskou unii bude příjemce odpovědný za veškerou místní daň z prodeje nebo dovozní clo účtované doručovatelem. Sazby a daně stanoví cílová země. Prodávající nemůže nést odpovědnost za to, že místní celní orgány odloží proces nebo chtějí zabavit jakékoli věci nebo vyzvednout dovozní cla. Za vyplacení daně odpovídá příjemce.

8. Záruka

8.1. Kupující bere na vědomí, že Produkty uvedené na Webových stránkách nemusí odpovídat skutečným Produktům, pokud jde o image, rozměr nebo barvu.

8.2. Dodavatel zaručuje Kupujícímu, že Produkt bude:

8.2.1. v souladu s popisem dohodnutým Smluvními stranami a pokud se Strany nedohodly na žádném popisu, bude Produkt v souladu s popisem poskytnutým Prodávajícím nebo Kupujícím nebo popisem, který Kupující mohl přiměřeně očekávat s ohledem na povahu Produkt a reklama Produktu Prodávajícím;

8.2.2. je vhodný pro jakýkoli konkrétní účel, pro který je výrobek stejného typu běžně používán, nebo pro účely určené prodávajícím;

8.2.3. mít dohodnuté množství, jakost a hmotnost udanou prodávajícím;

8.3. Kupující odpovídá při dodání pouze za ověření obalu a veškeré vady na dodacím listu oznámí dopravci Produktů a Prodávajícímu. V případě, že je obal poškozen a / nebo je výrobek poškozen a / nebo je výrobek vadný, má kupující právo takový vadný výrobek odmítnout. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že jakékoli pozdější nároky ze strany Prodávajícího nebudou zohledněny.

8.4. Pokud prodávající souhlasí s existencí vady, má prodávající právo dle své volby buď vrátit cenu výrobku nebo nahradit vadný výrobek. Smluvní strany souhlasí s tím, že Prodávající neprovede žádnou úhradu, pokud Kupující použil nebo poškodil Produkt. Doklad o existenci skryté vady je Kupující povinen uplatnit, s výjimkou případu výslovně uvedeného v této smlouvě.

8.5. Oznámení týkající se záruk zašle Kupující příslušnému zařízení Prodávajícího za předpokladu, že se jedná o povahu Produktu nebo sídlo Dodavatele.

8.6. Prodávající se zříká veškeré odpovědnosti za vady zjevné v době převzetí Produktu Kupujícím.

8.7. Záruka Prodávajícího je vyloučena v případech vnějších škod Produktu nebo v případech nesprávného užívání Produktu Kupujícím nebo v případech neshodného užívání Produktu Kupujícím nebo v případech nedbalosti ze strany Kupujícího. Kupující nebo v případě nesprávné údržby Produktu Kupujícím nebo v případě, že Produkt poškodí Kupujícího.

  1. Vyšší moc

9.1. V případě stávek, obtíží nebo jiných událostí způsobených všeobecnými nebo mimořádnými podmínkami, které by mohly ovlivnit dodání Produktů, je Prodávající oprávněn odložit nebo zrušit Objednávky. Prodávající neodpovídá za případné události vzniklé z události, která je mimo jeho přiměřenou kontrolu.

  1. Další práva a povinnosti stran

10.1. Vlastnické právo k Produktům přechází na Kupujícího po zaplacení Ceny Produktu a souvisejících přepravních nákladů Kupujícím.

10.2. Orgánem příslušným pro případné mimosoudní alternativní řešení sporů týkajících se spotřebitelských sporů a kontroly dodržování spotřebitelského zákoníku č. 634/1992 o právech spotřebitelů, ve znění pozdějších předpisů, je bulharská komise na ochranu spotřebitele se sídlem na adrese: Sofia, 1000, pl. Slaveykov N4A, patro 3,4,6, internetová adresa: http://www.kzp.bg

10.3. Prodávající prohlašuje, že získal obchodní licenci společnosti. Živnostenský úřad bude sledovat dodržování obchodní licence. Orgán pro ochranu údajů bude sledovat dodržování osobních údajů.

  1. Ochrana údajů

11.1. Práva a povinnosti Kupujícího jsou stanoveny v Evropské směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46 / ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a jakékoli vnitrostátní právní předpisy, kterými se tyto směrnice provádějí. Kupující dává souhlas se shromažďováním a / nebo zpracováním a / nebo zaznamenáváním svých osobních údajů prodávajícím, jako jsou: jméno, příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo a datum narození.

11.2. Osobní údaje Kupujícího jsou shromažďovány a / nebo zpracovávány a / nebo evidovány pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z těchto Podmínek a / nebo Kupní smlouvy nebo v souvislosti s nimi. Pokud Kupující nevznese námitky proti zpracování svých osobních údajů prodávajícím, je prodávající oprávněn shromažďovat a / nebo zpracovávat a / nebo zaznamenávat osobní údaje za účelem adresování obchodní sdělení kupujícího a dalších informací týkajících se kupujícího. na Produkty, na Stránku nebo na založení Dodavatele. Používáním webové stránky dává Kupující výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas kupujícího podle tohoto článku týkající se marketingových účelů je svobodný a nepovinný a nemá vliv na uzavření kupní smlouvy mezi stranami.

11.3. Prodávající je rovněž oprávněn shromažďovat a / nebo zpracovávat a / nebo zaznamenávat Osobní údaje Kupujícího pro účely bezpečnosti, respektovat právní a regulatorní požadavky a tak, aby Osobní údaje Kupujícího mohly být sdělovány soudním orgánům.

11.4. Kupující má právo:

11.4.1. přístup ke svým osobním údajům;

11.4.2. námitky proti zpracování svých osobních údajů;

11.4.3. získat informace týkající se jeho osobních údajů;

11.4.4. upravovat nebo mazat jeho osobní údaje.

11.5. Za tímto účelem může Kupující uplatnit svá práva uvedená v těchto Podmínkách tím, že se obrátí na Prodávajícího elektronickou cestou na adrese: service@ano-health.eu

11.6. Kupující se zavazuje zajistit, aby osobní údaje, které poskytl prodávajícímu, byly přesné, úplné a aktuální, zejména v době registrace, na jeho uživatelském účtu nebo v objednávce. Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu jakoukoli změnu svých osobních údajů. Smluvní strany souhlasí a souhlasí s tím, že Prodávající nenese odpovědnost za nedodání Objednávky, pokud Kupující poskytne Dodavateli nepřesné a / nebo neúplné Osobní údaje.

11.7. Prodávající je oprávněn požádat třetí osobu, správce, o zpracování osobních údajů kupujícího.

11.8. Dopravci Produktu mají právo přístupu k Osobním údajům, které jsou nezbytné pro výkon jejich povinností dopravců. Osobní údaje budou považovány za důvěrné a nesmějí být Stranami sděleny třetím stranám, s výjimkou případů výslovně uvedených v této Smlouvě.

11.9. Osobní údaje budou Prodávajícím zpracovány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z těchto Podmínek a / nebo Kupní smlouvy nebo v souvislosti s nimi.

11.10. Osobní údaje zpracovává prodávající manuálně nebo pomocí elektronických prostředků automatickými nebo neautomatickými prostředky.

11.11. V případě porušení ustanovení týkajících se osobních údajů, zejména v případě neoprávněného přístupu k osobním údajům, zničení nebo úmyslného manipulace s osobními údaji, zpracování osobních údajů v rozporu se soukromým životem kupujícího nebo v případech, kdy došlo k porušení osobních údajů. v případě porušení zákonných požadavků nebo pokud zpracování osobních údajů přesahuje účel uvedený v těchto Podmínkách, může kupující:

11.11.1. požadovat od prodávajícího nebo odběratele objasnění ohledně zpracování jeho osobních údajů;

11.11.2. požadovat opravu situace.

11.12. Prodávající poskytne kupujícímu informace o svých osobních údajích. Za tímto účelem může Prodávající požádat o odměnu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí těchto informací.

  1. Informace o prodávajícím a cookies

12.1. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá komunikace od prodávajícího týkající se nebo vyplývající z použití webové stránky bude zaslána na jeho e-mailovou adresu uvedenou v době registrace. Kupující přijímá veškeré oznámení a / nebo informace, včetně obchodní komunikace a / nebo certifikace a / nebo prohlášení v každém případě od Prodávajícího týkající se Produktů, služeb nebo Dodavatele na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou na adrese registrace.

12.2. Kupující souhlasí s instalací a ukládáním cookies na svém počítači. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které vydává prodávající, aby usnadnily procházení internetu na webových stránkách a upravovaly prezentaci webových stránek. V případě, že Kupující odmítne instalaci a uložení cookies na svém počítači, může být navigace na Webových stránkách a / nebo veškeré služby navržené na Webových stránkách a / nebo interaktivní funkce Webové stránky omezené nebo nejsou k dispozici.

  1. Odpovědnost

13.1. Celková odpovědnost Dodavatele za škody zde uvedené z jakýchkoli důvodů a na základě jakéhokoli důvodu překročí celkovou částku Objednávky.

  1. Oznámení

14.1. Veškeré oznámení a informace adresované Kupujícímu budou zaslány na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující se zavazuje neprodleně informovat prodávajícího o jakékoli změně své elektronické adresy.

  1. Rozhodné právo

15.1. Tyto Obchodní podmínky a jakákoli práva a povinnosti vyplývající z předmětu těchto Podmínek se vztahují, vykládají, vymáhají a vykládají v souladu s bulharským právem. Veškeré spory, soudy nebo řízení vztahující se k těmto Podmínkám nebo vyplývající z těchto Podmínek budou předloženy do výlučné jurisdikce příslušných soudů v Sofii v Bulharsku.

  1. Celá dohoda

16.1. Smluvní podmínky a všechny dokumenty, které jsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách, představují úplnou smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím ve vztahu k předmětu těchto Podmínek a nahrazují jakoukoli předchozí dohodu mezi Smluvními stranami, s výjimkou výslovně uvedených podmínek zde uvedené.

  1. Oddělitelnost

17.1. Pokud jsou některá ustanovení těchto Podmínek neplatná a / nebo nevymahatelná a / nebo učiněna soudem příslušné jurisdikce jako neplatná nebo nevymahatelná, nemá tato neplatnost nebo nevymahatelnost vliv na platnost nebo vykonatelnost druhé části ustanovení, nebo jakákoli jiná ustanovení těchto obchodních podmínek a / nebo kupní smlouvy. Nedotčená ustanovení tak zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 6. dubna 2019